Podmienky na získanie licencie obchodníka s cennými papiermi sú náročné

Aktuálne má platné povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi na Slovensku 31 subjektov alebo pobočiek zahraničných subjektov. Nároky, ktoré musí obchodník s cennými papiermi spĺňať na získanie povolenia od Národnej banky Slovenska sú vysoké. Čo musí firma preukázať Národnej banke Slovenska, aby dostala povolenie na výkon činnosti?

Podmienky na získanie povolenia na poskytovanie investičných služieb OCP priblížila Renata Domčeková, riaditeľka predaja investičných produktov skupiny Proxenta v pravidelnej rubrike Slovník investora na TA3.

Subjekt musí preukázať najmä prehľadný a dôveryhodný pôvod finančných zdrojov potrebných na jeho založenie a ďalšie fungovanie, vhodnosť osôb, ktoré sú zakladateľmi spoločnosti, odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť manažmentu a ďalších kľúčových osôb v spoločnosti, vecnú, personálnu, technickú a organizačnú pripravenosť a mnohé ďalšie podmienky.

Pod technickou pripravenosťou si môžeme predstaviť akékoľvek technické prostriedky či systémy, pomocou ktorých bude OCP poskytovať investičné služby a ktoré budú zaznamenávať a uchovávať všetky údaje, ktoré príslušná legislatíva stanovuje.

Čo sa týka organizačnej pripravenosti, tu si môžeme predstaviť vhodnú organizačnú štruktúru, zavedenie mechanizmov vnútornej kontroly, obehu vnútorných informácií, spôsob vedenia dokumentácie o činnosti spoločnosti a pod. 

Všetky tieto nastavenia sa premietajú do vnútorných predpisov a pracovných postupov obchodníka s cennými papiermi, ktoré sa samozrejme pri podaní žiadosti o povolenie predkladajú na posúdenie Národnej banke Slovenska.

Nemalé nároky sú kladené aj na personál. Dôležitá je predovšetkým odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť  štatutárnych zástupcov spoločnosti, vrcholového manažmentu a ďalších kľúčových osôb zabezpečujúcich riadiace a kontrolné funkcie. Tieto osoby preukazujú dosiahnutý stupeň vzdelania, doterajšiu prax v oblasti finančného trhu, prax v riadiacej funkcii, ale skúma sa aj napríklad aj to, či daná osoba nemá záznam v registri trestov.

Národná banka skúma aj dôveryhodnosť samotného majiteľa. Samozrejme, povolenie na výkon činnosti neudelí, ak je majiteľ nedôveryhodný, alebo ak nie je jednoznačne preukázané, aká konkrétna fyzická osoba je konečným užívateľom výhod. Ak je OCP alebo jeho akcionár súčasťou nejakej obchodnej skupiny, je podmienkou udelenia licencie aj prehľadnosť a transparentnosť skupiny s úzkymi väzbami. V prípade ak by v priebehu činnosti OCP došlo k zmene v nejakých skutočnostiach týkajúcich licencie, je OCP povinný takéto zmeny NBS-ke oznámiť.

OCP má tiež povinnosť auditu svojej účtovnej závierky. Audítor je tak ďalším kontrolným prvkom v činnosti OCP. NBS dostáva v rôznych intervaloch a štruktúrach od OCP najrôznejšie výkazy a hlásenia podľa platnej legislatívy, čím vlastne NBS vykonáva dohľad nad činnosťou OCP na diaľku. Ďalší spôsob získavania a preverovania činnosti OCP zo strany NBS je výkon dohľadu na mieste, čiže priamo v priestoroch OCP. 

Získať licenciu pre obchodníka s cennými papiermi nie je jednoduché ani z časového hľadiska. Tento proces trvá rádovo v mesiacoch, ale môže sa natiahnuť až na jeden rok.    

Hľadáte bezpečné zhodnotenie úspor, alebo ste skúsený investor a rozmýšľate nad rozšírením portfólia? Ste na správnom mieste.

  PROXENTA Week

  Prihláste sa na odber noviniek raz týždenne do e-mailovej schránky

  Produktová zóna

  Po jednoduchej registrácii nájdete na podstránke klubu podrobné informácie o produktoch, produktové kalkulačky a dokumenty na striahnutie.

  Chcem vedieť viac

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!